Jeofizik Mühendisi Kimdir?

Jeofizik Nedir ?

Jeofizik, fizik özelliklerini (yoğunluk, mıknatıslanabilirlik, ısı iletkenliği, elektrik iletkenliği, hız, di elektrik vb.) kullanarak yerküreyi, çevresindeki atmosfer ve hidrosfer ile fiziksel etkileşiminde bulunduğu uzayın ve gezegenlerin yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Jeofizik ayrıca, yerküredeki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını bilimsel yöntemlerle yapar.

Jeofizik Mühendisi Ne İş Yapar ?

Jeofizik Mühendisi; petrol, maden ve benzeri doğal kaynaklarını arar, bulur, rezerv özelliklerini saptar, içme ve kullanma amaçlı yer altı ve yer üstü suları, jeotermal enerji, çevre ve çevre sorunları ve arkeolojik amaçlı araştırmalar ile her türlü mühendislik yapılarının yapı yeri ve güzergah seçimi, zemin ve temel etütleri, deprem, doğal afet ve benzeri konularında eğitim ve araştırmalar yürütür.
Jeofizik Mühendisi; fizik ilkelerini kullanarak, elektronik cihaz ve sistemlerle denizden, havadan, karadan ve uydulardan veri toplayarak toplanan verileri matematiksel çözümleme teknikleri kullanarak bilgisayarlar ile değerlendirir. Sonuçta, yerküre ve çevresinin yapısını ve davranışını belirler.
Kısacası, jeofizik mühendisliği enerjiden afetlere, çevreden yapılara kadar her alanda var olan bir meslektir.

Jeofizik Mühendislerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Jeofizik Mühendisleri çok çeşitli çalışma alanlarına sahiptir. Genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

• Depremin oluşumu ve doğaya etkilerini araştırır.
• Doğal yer altı kaynaklarını son teknolojiler kullanarak arar (Endüstriyel hammadde ve radyoaktif mineral aramaları, Maden, kömür, tas ocağı rezerv ve kalite araştırmaları, Yeraltı suyu aramaları, Petrol ve doğalgaz aramaları, Jeotermal kaynak aramaları vb.)
• Çeşitli boyut ve büyüklükte mühendislik yapılarının Zemin Araştırmaları ve kent/bölge planlamalarında Mikrobölgeleme Çalışmalarını yapar (Yeni yerleşim alanlarının zemin araştırmaları, Bina, kooperatif, fabrika, sanayi tesisleri, havaalanları, gökdelen, baraj vb.)
• Nükleer santral ve kritik öneme sahip mühendislik yapılarının zemin ve deprem araştırmaları yapar.
• Arkeolojik kalıntıların ortaya çıkarılmasında yer altı yapısını görüntüler.
• Çevre sorunlarına yönelik araştırmalar yapar (Toprak ve yeraltı suyu kirliliği araştırmaları, Doğalgaz yeraltı depolama alanlarının araştırılması, Çöp sahalarının, evsel ve kimyasal atık depolama alanlarının araştırılması, Doğalgaz ve petrol boru hatları korozyon araştırmaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) araştırmaları vb.).
• Yerküremizin ve yakın çevresindeki gezegenlerin fiziksel ve yer altı yapısını İnceler (Yerkabuğunun ve Yeriçinin Yapısı, Bileşimi ve Fiziksel Özellikleri, Atmosfer araştırmaları, Okyanus araştırmaları, Gezegenler arası ortamın incelenmesi, Diğer gezegenlerde yapılan jeofizik araştırmalar)

Çalışabilecekleri Kurumlar 

– Özel Sektör
– MTA
-TPAO
-BOTAŞ
-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
-AFAD Başkanlığı
-Enerji Bakanlığı
– Yerel Yönetimler
– İnşaat ile ilgili tüm kurumlar